Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til politisk sekretariat – tlf. 64 99 20 00 eller postmottak@enebakk.kommune.no 
Varamedlemmer vil bli innkalt herfra.

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vedrørende den enkelte sak, ber administrasjonen om å bli kontaktet i god tid før møtet.

Offentlig spørretid 30 minutter fra møtestart.

Saksnummer

Innhold

PS 61/18

Godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll fra forrige møte

PS 62/18

Nye Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne.Budsjettjustering etter avholdt anbudskonkurranse

PS 63/18

Ombygging av kontorfløy til sykehjemsplasser på Ignagard

PS 64/18

Ignagard sykehjem  - utvidelse av  sprinkleranlegg - søknad om tilleggsbevilgning

PS 65/18

Oppgradering Tangenveien - tilleggsbevilgning

PS 66/18

Mindre endring av REG434 BY20 og 21

PS 67/18

2.gangsbehandling -  REG. 437 -områdereguleringsplan for Flateby sentrum

PS 68/18

Utbyggingsavtaler - ny standardmal for utbygningsavtale

PS 69/18

Forskrift for forvaltning av bever i Enebakk kommune. Endelig godkjenning.

PS 70/18

Oppfølgning av forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale avgifter i Enebakk kommune

PS 71/18

Tilstandsrapport for grunnskolen i Enebakk 2017

PS 72/18

Revisjon av kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med innarbeidet høringsuttalelser

PS 73/18

Inngåelse av samarbeidsavtale mellom Norges Musikkhøgskole, Akershus fylkeskommune og kulturskolene i Follo

PS 74/18

Aktivitetskort - Etablering av lavterskeltilbud for barn og unge.

PS 75/18

Helse og omsorgsplan 2018 - 2028

PS 76/18

Suppleringsvalg etter Kristin Torgersen Frogner - ny sammensetning av hovedutvalgene

PS 77/18

Rapport fra selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS

PS 78/18

Prosedyre for internvarsling av kritikkverdige forhold i Enebakk kommune

PS 79/18

FIKS årsberetning og årsregnskap

RS

Referatsaker

RS

Ombygging av kontorfløy til sykehjemsplasser på Ignagard - uttalelse fra ELD og FUN

 

Eventuelt

 

 

Enebakk, 5. september 2018

Øystein Slette

Ordfører