Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til Interne fellestjenester – tlf. 64 99 20 00 eller postmottak@enebakk.kommune.no  Varamedlemmer vil bli innkalt herfra.

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vedrørende den enkelte sak, ber administrasjonen om å bli kontaktet i god tid før møtet.

Det blir et lite kulturinnslag før kommunestyremøte ved kulturskolen.

Offentlig spørretid 30 minutter fra møtestart.

Saksnr.

Innhold

PS 57/17

Godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll fra forrige møte

PS 58/17

Revidering av avtale om vertskommunesamarbeid for miljørettet helsevern

PS 59/17

Overføring av vigselsmyndighet til kommunen - organisering og reglement

PS 60/17

Reglement for den særskilte klagenemda

PS 61/17

Søknad om fritak fra politiske verv resten av valgperioden 2015-2019

PS 62/17

Søknad om fritak fra politiske verv for periode 2015-2019

PS 63/17

Søknad om fritak fra politiske verv for perioden 2015-2019

PS 64/17

Søknad om fritak fra politiske verv 2015-2019

PS 65/17

Søknad om fritak fra politiske verv for perioden 2015-2019

PS 66/17

Ulv i Enebakk - kommunens rolle og handlingsrom.

PS 67/17

Etablering av Follo Futura Holding

PS 68/17

REG458 Hansebråthagan - 2. gangsbehandling

PS 69/17

Forslag til bruk av investeringsmidler i kultursal

PS 70/17

REG459 Vågliveien 43A, 43B og 45 Behandling av klage på kommunestyrets vedtak på reguleringsplan

OS 18/17

Orienteringssaker

OS 19/17

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS - Årsberetning 2016

RS

Referatsaker

RS

Fylkesmannens avgjørelse - Klage på vedtak av REG456 krysset Gaupeveien - fv. 155 med omliggende områder

 

Eventuelt

 

 

Klikk her for fullstendig innkalling og saksfremlegg

 

Enebakk, 19. september 2017

Hans Kristian Solberg
varaordfører