I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Klikk her for å lese mer om tilskuddsordningen og for å sende søknad via Bufdirs søknadsportal 

Søknadsfrist: 13. desember 2019