I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 350 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". 
Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2021. 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. 

Eksempel på hva man kan søke midler til: Tiltak som bedrer mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter. 

Se Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for mer informasjon: www.bufdir.no

Alle søknader og eventuelle vedlegg sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal

Søknadsfrist: 4. desember 2020

Kontaktperson i Enebakk kommune: Eivind Ekeli