Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom), forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Om tilskuddsordningen:

  • Beløp: 291,985 mill.kr (2019). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019.
  • Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018.   
  • Rapporteringsfrist: 1. april. Dette er en måned etter tilskuddsårets slutt.
  • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Les mer om tilskuddsordningen og send inn din søknad direkte via Bufdirs nettsider

Bufdir logo horisontal 2018

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.