I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 er det satt av 224,441 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte gjennom kommunen, må kommunen ha bekreftet at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Fristen for dette var 10. november 2017.

Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1 b) i regelverket. De kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen.

Kontaktperson i Enebakk kommune: Per Øivind Gundersen

Se Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for med informasjon: www.bufdir.no

Hvordan søke: Alle søknader og eventuelle vedlegg sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal

Søknadsfrist: 8. desember 2017