Hva er skolens ansvar?

Skolen har en aktivitetsplikt.  Rektor, lærere og andre ansatte skal jobbe for at alle elevene har det bra på skolen. De har en plikt til å følge med på dette. Alle ansatte på skolen skal varsle rektor hvis de tror eller vet at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal da straks undersøke saken. I alvorlige tilfeller skal kommunen (skoleeier) varsles. Dersom en ansatt på skolen tror eller har sett at en voksen krenker en elev, skal saken straks meldes til rektor, og rektor skal varsle kommunen (skoleeier).

Skolens ansatte har plikt til å gripe inn mot krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme.

Dersom det er behov for å sette inn tiltak for å sikre elevens skolemiljø, skal skolen lage en skriftlig handlings-/ aktivitetsplan. Planen skal vise hva skolen vil gjøre og hvorfor. Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt, og barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid.

Hva kan dere gjøre hvis barnet deres ikke har et trygt og godt skolemiljø?
Ta kontakt med skolen så fort som mulig. Forklar hva saken handler om, og be om at skolen gjør noe for at eleven skal få det bedre. Dere kan bruke ikonet «Meld fra om skolemiljø» på skolens hjemmeside, og/ eller snakke med kontaktlærer. Nøl heller ikke med å ta kontakt direkte med rektor.

Melde sak til Fylkesmannen
Dersom dere mener at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin i en sak som gjelder deres barn, kan dere melde saken til  Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Før dere melder til Fylkesmannen må dere ha tatt opp saken med rektor, og det må ha gått minst en uke fra saken ble tatt opp, slik at rektor og skolen har en mulighet til å gjøre sin vurdering og sette inn tiltak.  Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Fylkesmannen

En eventuell klage bør være skriftlig og begrunnet og konkretisere hva dere er misfornøyde med når det gjelder skolens behandling av saken.

Hvis fylkesmannen kommer til at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin, kan fylkesmannen i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et godt og trygt skolemiljø.

Er dere ikke fornøyd med enkeltvedtaket, kan dere klage til Utdanningsdirektoratet.

 

Vil du vite mer?