Planen ble først lagt ut til offentlig ettersyn fra 12. september – 24. oktober 2016. Dessverre ble det gjort en teknisk feil slik at plandokumentene ikke ble tilgjengelig på Enebakk kommunes hjemmeside før 24. oktober. På dette grunnlag legges planen ut til nytt offentlig ettersyn.

 

Vi har allikevel mottatt flere høringsuttalelser. Disse peker bl.a. på et misforhold mellom utnyttelsesgraden for feltene B1 og B2. når planen nå legges ut til nytt offentlig ettersyn har kommunen derfor også lagt ut et alternativ 2, hvor områdene B1 og B2 gis samme utnyttelsesgrad på 35 % BYA. Bortsett fra dette er alternativene helt like.

vågli.jpg

Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 11.08.2016 å legge REG459 - detaljreguleringsplan for Vågliveien 43A, 43B og 45 ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligbebyggelse. Arealbruksstatus for arealet er nåværende boligbebyggelse.

 

Hensikten med planen, som omfatter ca. 3 000 m2, er å omregulere et areal på 545 m2 med lekeplass-/fritidsformål til arealformålet boligbebyggelse. Arealet som er regulert til lekeplass er aldri blitt opparbeidet, og er plassert på deler av eiendommene 93/125 og 126. Planforslaget legger opp til to ulike alternativer for utnyttelsesgrad på tomtene. 

 

Fysisk eksemplar av planforslaget med dokumenter ligger i servicetorget på Rådhuset.

 

Eventuelle merknader til forslag til reguleringsplanen sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller e-post: postmottak@enebakk.kommune.no

Fristen for å komme med innspill er 23. desember 2016.

 

off ettersyn figur.jpg

Figur planprosess: Planen legges ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i utvalg for teknikk og utvikling.

 

Er det behov for ytterligere informasjon, så kan saksbehandler Thu Strande nås på tlf: 64 99 21 24.