Planen ble først lagt ut til offentlig ettersyn fra 12. september – 24. oktober 2016. Dessverre ble det gjort en teknisk feil slik at plandokumentene ikke ble tilgjengelig på Enebakk kommunes hjemmeside før 24. oktober. På dette grunnlag legges planen ut til nytt offentlig ettersyn. Planen er uendret fra sist gang den var ute til offentlig ettersyn.

Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 11.08.2016 å legge REG460 – Lekeplass Ekornveien ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligbebyggelse.

 

ekornv.png

Innenfor planområdet er det blitt opparbeidet en lekeplass, som er den største av sitt slag i området. Lekeplassen er i dag uregulert, og formålet med planforslaget, som omfatter ca. 1 100 m2, er å regulere arealet til lekeplassen.

 

Fysisk eksemplar av planforslaget med dokumenter ligger også i servicetorget på Rådhuset.

 

Eventuelle merknader til forslag til reguleringsplanen sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller e-post: postmottak@enebakk.kommune.no

 

Fristen for å komme med innspill er 23. desember 2016.