Avløpet fra cirka 90% av Enebakk kommunes befolkning går via kommunalt nett til våre to renseanlegg. Vi har ett i Flateby og ett i Kirkebygda. Anlegget i Kirkebygda tar imot avløpet fra Ytre Enebakk via en overføringsledning. Vi har om lag 102km med avløpsledninger og 33 pumpestasjoner som sørger for at avløpet kommer fram til renseanleggene.

Resterende 10% av befolkningen har private avløpsanlegg som må tømmes med slamtømmebil. Slammet behandles ved Flateby renseanlegg.

Tilknytning til offentlig avløpsnett er søknadspliktig etter plan og bygningsloven. For å søke om tilknytning til offentlig avløpsnett benyttes sanitærmeldingsskjema. Husk å legg ved kart som viser tilkoblingssted (anboringspunkt), kummer, rørdimensjoner, materialer samt annen informasjon som kan være relevant.
Utfylt skjema med vedlegg sendes postmottak@enebakk.kommune.no. Merk E-posten med gårds- og bruksnummer og eventuelle henvisninger til saksnummer.

Alle abonnenter plikter å følge Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp

Merk at vannforsyningen i Enebakk håndteres av to private vannverk; Kirkebygden / Ytre Enebakk vannverk og Flateby vannverk. Se Vannforsyning for mer informasjon.

Ved spørsmål om ledningskart ved en eiendom ber vi om at du sender en forespørsel til servicetorget@enebakk.kommune.no. Merk forespørsel med gårds- og bruksnummer eller adresse og at det ønskes kartutsnitt av ledningskart for eiendommen. Du vil innen kort tid motta kart over ledninger i området rundt eiendommen.