Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 26.03.2020 å legge REG475 Boliger Gaupeveien ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av Gaupeveien bokollektiv med 5 nye boliger på tomt 90/547. Videre innebærer planen en utvidelse av eksisterende parkeringsplass ved bokollektivet, og at tomt 90/547 omreguleres fra næring til boligformål. Nylende barnehage omreguleres fra konsentrert småhusbebyggelse til barnehageformål for at arealformålet skal samsvare med dagens bruk.

gaupevn1.png

 

Klikk på lenkene på denne hjemmesiden for å se reguleringsplanen med tilhørende dokumenter.

Eventuelle merknader til forslag til reguleringsplanen sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller e-post: postmottak@enebakk.kommune.no

 

Fristen for å komme med innspill er 21. mai