Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 08.12.2022 å legge reguleringsplan nr. 481 Bjerklundsbakken, sak PS 58/2022, ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 12-10.

REG481 plankart_1.gb._TEK 8.des.2022.JPG

Hovedformålet med planen er å opparbeide en ny trasé for Bjerklandsbakken, etablere ny gang- og sykkelvei langs Bjerklundsbakken, og oppdatere reguleringsbestemmelsene. Ny plan REG481 Bjerklundsbakken, forholder seg i stor grad til gjeldende plan REG341 Bjerklundsbakken. Hensikten med ny plan er å oppdatere plandokumentene for å bedre ivareta gjeldende føringer.

 

Kommunestyrets adgang til å foreta ekspropriasjon til å gjennomføre reguleringsplanen er bortfalt, ettersom gjeldende plan er mer enn 10 år gammelt, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 16-2. Det er behov for å etablere nytt ekspropriasjonsgrunnlag for å sikre gjennomføringen av planen.

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller e-post: postmottak@enebakk.kommune.no

Fristen for å komme med innspill er 10. februar 2023.

 

Trykk på linken til TEK-møtet for å se saksfremlegg med tilhørende plandokumenter og vedlegg: TEK-møte 08.12.2022, sak PS 58/2022