Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 26.09.2019 å legge forslag til reguleringsplan for Nesset/Ekebergveien ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet er ca. 4,6 daa stort og ligger i Ekebergdalen. Del av Ekebergveien og Klokkerudåsen inngår i planen, i vest grenser planområdet til Krokengveien.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for hhv. sentrumsformål og boligformål på eiendommene gnr. 115 bnr. 62 og 64. Sentrumsformålet er et åpent formål innfor kategoriene bolig, forretning, bevertning, kontor, hotell/overnatting og tjenesteyting. Et areal avsatt til sentrumsformål kan inneholde én eller flere av de nevnte kategoriene. Innenfor boligformålet foreslås det å åpne for frittliggende småhusbebyggelse som i dag, eller en høyere utnyttelse i form av leiligheter. Det er også ønskelig å legge til rette for gående og syklende langs Ekebergveien fram til eksisterende gang- og sykkelvei til sentrum av Kirkebygda. På strekningen foreslås det fortau.

Eventuelle innspill eller merknader til planforslaget sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no innen 15.12.2019.