Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 23.4.2020 (sak 31/20) å legge forslag til detaljreguleringsplan for Svenskerud 1 ut til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Planområdet er på ca. 15 daa og omfatter deler av Svenskerudveien i Ytre Enebakk. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for inntil ni nye boenheter i form av eneboliger og tomannsboliger.

Plandokumenter ligger vedlagt.

Eventuelle innspill eller merknader til planforslaget sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no, innen 18.6.2020. Innspill merkes med referanse 18/2391.