Det kunngjøres med dette at forslag til utbyggingsavtale for boligområdet Kjensli (B1-10), gnr. 7 bnr. 22, legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 17-4.

Avtalen gjelder for det området som fremgår av vedlagte kart, dette omfatter eiendommen gnr. 7 bnr. 286. Reguleringsplan for Kjensli, vedtatt 19.12.2011, og en mindre del av reguleringsplan for Flateby III, vedtatt 30.6.1975, er lagt til grunn for avtalen.

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre en helhetlig utvikling av Kjensli-området. Avtalen avklarer i hovedsak forhold som teknisk og grønn infrastruktur, og regulerer partenes rettigheter og forpliktelser ovenfor hverandre. Utbyggingsavtalen omhandler tiltak både innenfor og utenfor gnr. 7 bnr. 286.

Utbyggingsavtalen og tilhørende dokumenter ligger vedlagt.

Eventuelle merknader til forslaget til utbyggingsavtale sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no.

Frist for å komme med innspill er 16. oktober 2016.