Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Gran NY6

Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 14.04.2016 å legge REG451 - detaljreguleringsplan for Gran NY6, ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til næring.

Hensikten med planarbeidet, som omfatter ca. 100 550 m2, er å legge til rette for etablering av industri/lager og forretningsvirksomhet på området. Det reguleres også en ny gang- og sykkelvei langs fv. 155 innenfor planområdet.

Klikk på lenkene til høyre på denne hjemmesiden for å se reguleringsplanen med tilhørende dokumenter.

Eventuelle merknader til forslag til reguleringsplanen sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller e-post: postmottak@enebakk.kommune.no

Fristen for å komme med innspill er 6. juni 2016. 

Gran - Planprosess.png

Figur planprosess: Planen legges ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i utvalg for teknikk og utvikling.