Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte den 14. april 2016 å legge forslag til reguleringsplan for Heier pukkverk ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for videre uthenting av mineralressurser innenfor planområdet for levering av masser til prosjekter i nærområdet. Dagens uttak er en del av planområdet.

Alle plandokumentene kan ses vedlagt.

Merknader til planforslaget kan sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no
eller pr. brev til; Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Frist for innsendelse av merknader er 3. juni 2016.