I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 skal forslag til planstrategi offentliggjøres minst 30 dager før behandling i kommunestyret. Kommunestyrets behandling vil skje 24. oktober.

Kommunal planstrategi er et dokument som benyttes til å vurdere kommunens planbehov og planprioriteringer i kommunestyreperioden. Dokumentet finnes til høyre, sammen med formannskapets innstilling til kommunestyrets behandling.

Eventuelle merknader til planstrategien må sendes inn snarest og senest innen 16. oktober. Merknader kan sendes på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller pr. brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.