Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023 ble behandlet av Formannskapet i deres møte 14. september (sak 80/20). 

I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 skal forslag til planstrategi offentliggjøres minst 30 dager før behandling i kommunestyret. Kommunestyrets behandling vil skje 26. oktober.

 

Dokumentet med kommunal planstrategi for kommunestyreperioden 2019-2023 ligger som vedlegg under, sammen med møteprotokoll med saksframlegg fra formannskapets møte. 

 

Kommunal planstrategi er et dokument som benyttes til å vurdere kommunens planbehov og planprioriteringer i kommunestyreperioden. Gjennom kommunal planstrategi skal kommunestyret fatte et vedtak om kommuneplanen skal rulleres eller ikke. 

 

Eventuelle merknader til innholdet i kommunal planstrategi må sendes inn snarest og senest innen 23. oktober. Merknader kan sendes på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller pr. brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk. Merknader merkes med vår referanse «2020/2165.»