Reguleringsplan for Rennabekken legges med dette ut til offentlig ettersyn i tråd med vedtak i utvalg for teknikk og utvikling 08.12.2022. Vedtaket ble fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget erstatter de eldre reguleringsplanene 336 «Renna» og 382 «Småttaveien 9», samt deler av 357 «Del av Melgårdshagan I», 393 «Del av Melgårdshagan III» og 467 «Bekketunet». I tillegg innlemmes noen hittil uregulerte eiendommer.

 

Planområdet på 78 daa ligger sentralt til på Flateby vest for Ødegårdsveien, og avgrenses av Nygårdsveien i nord, Melgårdshagan i vest og Fiolveien i sør. Området består for det meste av eksisterende småhusbebyggelse, men en større eiendom langs Rennabekken er foreløpig ubebygd og flere tomter langs Ødegårdsveien er store med mulighet for en høyere utnyttelse. Det er nedlagt et midlertidig forbud mot tiltak langs en strekning av Rennabekken i påvente av ny reguleringsplan.

 

Den nye planen er en del av kommunens arbeid med å oppdatere og modernisere eldre reguleringsplaner slik at disse er i tråd med overordnede planer, retningslinjer og dagens regelverk. Planen skal være et styringsdokument for den framtidige utviklingen i området, samt gi muligheter for noe klimavennlig fortetting. Det foreslås å øke tillatte byggehøyder slik at de samsvarer med kommuneplanens bestemmelser. I tillegg økes utnyttelsesgraden og for enkelte delområder tillates både konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse.

 

Et viktig formål med planen er å få en mer helhetlig forvaltning av Rennabekken, og sikre vassdragets økologiske tilstand og tilhørende kantsoner. Planen skal også bidra til at området blir bedre rustet til å møte økende klimautfordringer som følge av kraftige regnskyll og påfølgende flom. Planområdets gjennomgående grønnstrukturer og veiforbindelser med nærhet til Flateby sentrum, skal legge til rette for økt bruk av sykkel og gange og muligheter for nærturer.

 

Planforslaget med tilhørende informasjon og saksframstilling med protokoll fra behandling i utvalg for teknikk og utvikling (TEK) finnes nedenfor.

 

Eventuelle innspill eller merknader til planforslaget merkes «2021/4062» og sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no, eller pr. brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk. Frist for å komme med innspill/merknad er 05.02.2023.