Enebakk kommune tilbyr reduserte gebyrsatser for utslippstillatelse og byggesaksbehandling i forbindelse med opprydding i avløp i spredt bebyggelse. 

Kommunen er forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg, det vil si avløpsanlegg som betjener opptil 50 personer.  

I Enebakk er det cirka 500 private avløpsanlegg som behandler avløpsvann fra boliger og hytter. Om lag 380 av disse renser vesentlig dårligere enn dagens krav etter forskrift. Ved innføring av EUs vanndirektiv i Norge har vi forpliktet oss til å forbedre vannkvaliteten i vassdragene slik at denne blir god. 

Det betyr at private avløpsanlegg som renser for dårlig, må oppgraderes eller tilknyttes kommunalt ledningsnett. 

Reduserte gebyrsatser for utslippstillatelse og byggesaksbehandling  

Før du kan starte oppgraderingen må du ha innhentet utslippstillatelse og byggetillatelse for tiltaket. Gebyr for å dekke kostnadene med saksbehandlingen faktureres tiltakshaver.  

For å motivere til oppgradering er det vedtatt at kommunen skal subsidiere gebyret 60 prosent fram til 31.12.2022. For å kvalifisere til redusert sats må søknadene være mottatt innen denne fristen.  

Enebakk kommune har ikke kapasitet til å sende ut pålegg om oppgradering til alle berørte innen 31.12.2022. Derfor informerer kommunen om rabattordningen slik at anleggseiere selv kan ta initiativ til å oppgradere og få glede av den reduserte satsen.  

Hva slags anleggsløsninger som godkjennes fremgår i Enebakk kommunes lokale forskrift for mindre avløpsanlegg. 

Kilde til forurensing 

Utslipp fra mindre avløpsanlegg er en vesentlig kilde til forurensning i vassdragene. Oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse er et viktig bidrag til å nå vedtatte miljømål.   

De anleggene som må oppgraderes eller tilknyttes kommunalt ledningsnett er eldre anleggstyper som gir dårlig renseeffekt. Dette er stort sett slamavskillere av ulik kvalitet og med ulike former for etterbehandling av avløpsvannet. 

Avløpsvann inneholder fosfor, nitrogen, organisk stoff og bakterier/smittestoffer. Dette kan gi overgjødsling, tilgroing og representere helsefare. Det kan i tillegg oppstå brukerkonflikter som lukt og synlig forurensning.  

Les mer på denne siden om hvordan du går frem for å søke om oppgradering av avløpsanlegg 

Ta kontakt med kommunen om du har spørsmål.