Sulerudveien - Oppgradering 2019Enebakk kommune oppgraderer nå Sulerudveien for at veien skal tilfredsstille dagens behov for transport til og fra eiendommene i området.

Arbeidene startet 2. august 2019, og vil medføre inngrep langs veien i forbindelse med siktlinjerydding og delvis endring av veitrasé.

Grunnarbeidene vil bli påbegynt i månedsskiftet august - september 2019, og starter innerst i veien, med snuplass og utbedring av vei mot Spigerverksarbeidernes feriehjem (Spiker'n).

Ferdigstilling og asfaltering fra Spiker'n frem til Roligheta, er planlagt i løpet av sommeren 2020.

Det vil i perioder være nødvendig med noe stans i trafikken på strekningen. Vi ber om forståelse for situasjonen, og ber folk kjøre forsiktig og vise hensyn mens arbeidet pågår.