Fra og med 1. september 2005 er det innført rett og/ eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Kommunene er pålagt å tilby slik opplæring, og opplæringen skal gjennomføres i løpet av de første tre årene i Norge.
I Enebakk kommune er administreringen av denne opplæringen lagt under avdeling for kultur, oppvekst og skole.

Adresse:
Enebakk kommune, 1912 Enebakk.
Telefon: 64 99 20 00

For undervisning:
Fyll ut registreringsskjema, og send dette til Enebakk kommune, avdeling for kultur, oppvekst og skole, 1912 Enebakk; postmottak@enebakk.kommune.no

Oppholdstillatelse innvilget før 1. september 2005:
Er ikke omfattet av introduksjonslovens regler, og har verken rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Oppholdstillatelse innvilget etter 1. september 2005 og før 1. januar 2012:
Rett og/eller plikt til 250 timer opplæring i norsk og 50 timer samfunnskunnskap.

Oppholdstillatelse som er innvilget etter 1. januar 2012:
Rett og/ eller plikt til 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap

Opplæringen følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og målet for opplæringen er Norskprøve 2 og/eller Norskprøve 3 skriftlig og muntlig. Deltakerne får kurs på ulike nivå og med ulik progresjon ut fra sin bakgrunn.

Hvem kan søke kurs i norsk og samfunnskunnskap?
Alle innvandrere kan søke, men ikke alle kan få gratis opplæring. Om du får gratis opplæring eller om du må betale avhenger av typen oppholdstillatelse du har, når du fikk den og hvor gammel du er. For å få gratis opplæring i Enebakk Voksenopplæring må du ha rett til opplæringen, være over 16 år og folkeregistrert i Enebakk.

Hvor søker du?
Du kan laste ned registreringsskjema her, fylle ut og sende til adressen som står på skjemaet. Du må legge ved kopi av pass, eller annen dokumentasjon på oppholdstillatelsen din sammen med legitimasjon med bilde. Du vil så bli kontaktet av den som er ansvarlig for opplæringen om du kan få gratis opplæring, eller om du må betale, og når undervisningen starter opp.

Hvem har rett og/ eller plikt?

  Aldersgruppen 16 - 55 år Rett Plikt Gratis
1 Personer som har fått asyl
Personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente med disse gruppene
Personer med kollektivt beskyttelse
Ja Ja Ja
2 Familiegjenforente med norske og nordiske borgere bosatt i Norge Ja Ja Ja
3 Personer fra gruppe 1 eller 2 i alderen 55–67 år Ja Nei Ja
4 Arbeidsinnvandrere utenfor EØS-/EFTA- regelverket og familiegjenforente med disse Nei Ja Nei


Kommunene har plikt til å gi opplæring opp til totalt 3 000 timer for dem som trenger det. Opplæring utover 300/ 600 timer er ikke en rett for den enkelte. Kommunene kan kreve at du gjennomfører tester for å fastslå om det er behov for videre opplæring. Kommunens plikt til å tilby opplæring gjelder i fem år. Din plikt til deltakelse gjelder til 300/ 600 timer opplæring er fullført eller til du har fylt 55 år.

Les mer:
http://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/hvem-har-rett-til-hva-slags-opplaering/

 

Personer i disse gruppene trenger ikke å ta opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å søke om permanent oppholdstillatelse:
• Studenter
• Au pairer og andre med midlertidig opphold
• Nordiske borgere
• Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket

Kommunen har ikke plikt til å tilrettelegge norskundervisning for disse gruppene, men står fritt til å tilby opplæring. Hvis de ønsker norskopplæring, må de betale for kurset.

Fritak fra plikt til opplæring
• Hvis personen kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, skal vedkommende fritas fra plikten. Personer som har tilstrekkelige kunnskaper i samisk, beholder imidlertid retten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
• Hvis særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det, kan personer som er omfattet av plikten til opplæring fritas fra plikten. I begge tilfeller beholder personen rett til opplæring.
• Personer som ønsker å bli fritatt fra kravet til gjennomført norskopplæring på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, må legge ved dokumentasjon på at de har tilstrekkelige kunnskaper når de søker om fritak.

Skjema: Søknad om fritak for plikt til opplæring i Norsk og samfunnskunnskap i 300/600 timer grunnet tilstrekkelige norskkunnskaper.

Tilstrekkelige kunnskaper i norsk kan dokumenteres med en av følgende:
a) bestått språkprøve Språklige ferdigheter i norsk dokumenteres ved bestått avsluttende språkprøve (norskprøve 2 eller 3) eller gjennom test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten). Dersom språknivået ikke er dokumentert, kan kommunen kreve at søker gjennomfører en språkprøve.
b) gjennomført opplæring i norsk eller samisk iht. læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i faget Gjennomført opplæring med karakter i faget betyr at deltaker har vært til stede og deltatt i tilstrekkelig grad slik at lærer kan vurdere prestasjonene og sette karakter i faget.
c) gjennomført studier i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng Dokumentasjon på gjennomførte studier. Ferdigheter i samisk kan dokumenteres gjennom en bestått prøve som utarbeides av Senter for samisk språk ved Universitet i Tromsø.
d) at deltaker fyller inntakskrav for norsk eller samisk for universitet eller høgskole. Et elektronisk brev som man mottar ved søknad om høyere utdanning. Brevet gir enten tilbud eller avslag. Her vil det stå om man er kvalifisert for det spesifikke studiet og om man har studiekompetanse. Dette kan legges ved søknaden som en bekreftelse fra lærestedet på at vilkårene for opptak var oppfylt.

Kommunens vedtak om fritak fra kravet til gjennomført norskopplæring er varig. Fritaket vil gjelde både ved søknad om permanent oppholdstillatelse og ved søknad om norsk statsborgerskap.

 

Information about courses in Norwegian as a second language.pdf
Registreringsskjema norskopplæring (.pdf)