På vegne av Høgåsen Utvikling as varsler Arcasa arkitekter om oppstart av privat detaljregulering iht. plan- og bygningslovens §12-8 samt forhandlinger om utbyggingsavtale for eiendommen gnr./bnr. 7/288 samt del av gnr./bnr. 7/291 iht. Plan- og bygningslovens §17-4 i Enebakk kommune.

Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor:

høgåsen1.jpg

Planområdet ligger sør-øst i utkanten av det etablerte tettstedet Flateby og er plassert langs Ringveien som er en forlengelse av Kjensliveien fra nord. Resterende del av Ringveien som kobler seg på Fiolveien sydøst for Høgåsen må opparbeides før planområdet kan tas i bruk.

I kommuneplanen er planområdet del av et større område avsatt til fremtidig boligformål BF18, i tråd med Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus som har utpekt Flateby og Ytre Enebakk som prioriterte vekstområder i Enebakk. Planområdet er i kommuneplanen innenfor tettstedsgrensen.

I gjeldende områdereguleringsplan for Høgåsen er planområdet avsatt til arealformål boligbebyggelse felt B2 og grønnstruktur o_G1. Ringveien er regulert og opparbeidet forbi planområdet. Det stilles krav til detaljregulering av boligfeltet.

Formålet med planinitiativet er å tilrettelegge for nye bærekraftige boliger som blir et positivt bidrag til stedsutviklingen i Flateby i tråd med overordnete føringer. Terrenget vil heves til nivå med veien primært med bruk av overskuddsmasser fra byggefelt i nærområdet slik at planforslaget kan bidra til en god masseforvaltning og begrense transport ut av området.

Arealet i øst som er regulert til grønnstruktur o_G1 er tenkt som et opparbeidet grøntareal med gangforbindelser og hvor overvannshåndtering kan inngå som et opplevelseselement og gi kvalitet til omgivelsene.

Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredning.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Arcasa arkitekter as v/Anne Lee Holm, e-post: annelee@arcasa.no med kopi til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk eller til postmottak@enebakk.kommune.no.

Frist for innspill er satt til 20.06.22

Merk saken med saksnummer: planID 486

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.

Etter at fristen for innspill er utløpt vil innspillene samles opp og tas med videre i planarbeidet.  I videre planprosess utarbeides et planforslag som oversendes kommunen. Etter at kommunen har behandlet planforslaget vil det legges ut på høring – hvor det igjen er mulig å komme med spørsmål eller merknader til planforslaget.