I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det oppstart av reguleringsplan REG475 Boliger Gaupeveien og REG476 Boliger Nylendeveien 12.

Planområdet ligger i Ytre Enebakk, og omfatter eiendommene med gnr./bnr. 90/547, 90/582, 90/611, 90/631, 90/460, 90/640, 90/408, 90/633, 90/5, 90/487, 90/540, 90/533, 90/608, 90/1 og 91/642.

Planområdet utgjør ca. 24 dekar, og omfattes i dag av reguleringsplanene REG366 Nylende/Ødegårdslia, REG313 Ødegårdslia, REG346 Nylende og REG303 Ødegårdslia. Arealene innenfor planområdet er hovedsakelig regulert til industri, konsentrert småhusbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse, kjørevei, gangvei og bolig/offentlige arealformål. 

 

gaupevn.png

                                                                       Planområdets avgrensning.

Formålet med reguleringsplanene er å legge til rette for en utvidelse av Gaupeveien bokollektiv med ca. 5 nye omsorgsboliger på gnr. 90/547 med tilhørende personalfasiliteter, utbygging av ytterligere boliger i Nylendeveien 12, og bringe formålet for resterende eiendommer innenfor planområdet i tråd med eksisterende bruk.

Gnr./bnr. 90/547 ligger sør for Gaupeveien 26 og er på ca. 2,3 daa. Eiendommen foreslås å omreguleres fra industriformål til boligformål. Tiltakshaver og forslagsstiller er Enebakk kommune.

Planen legger videre opp til at det kan etableres boliger på gnr./bnr. 90/611 som i dag består av Nylende bokollektiv.

Tiltakshaver og forslagsstiller for utbygging av ytterligere boliger i Nylendeveien 12 er ikke avgjort ennå.

Aktuelle problemstillinger i forbindelse med planarbeidene er bl.a. plassering av bebyggelse, adkomst- og parkeringsløsninger.

 

Avgrensningen mellom de 2 reguleringsplanene vil bli gjort på et senere tidspunkt.

Planforslaget er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Dette fordi planforslagets egenskaper, omfang, påvirkning og lokalisering anses ikke å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planen omfattes ikke av tiltak som alltid skal vurderes, jf. § 6 b vedlegg 1. Planen omfattes heller ikke av tiltak som fremkommer i vedlegg 2 som skal vurderes om de skal konsekvensutredes, jf. § 8. Etter punkt 11 bokstav j i vedlegg 2, så skal bygg for offentlig eller privat tjenesteyting vurderes om de skal konsekvensutredes. Nylende barnehage som omfattes av planen er i dag regulert til konsentrert småhusbebyggele. En endring av arealformålet fra konsentrert småhusbebyggelse til barnehageformål, vil ikke utløse krav om konsekvensutredning da formålsendringen er i tråd med dagens arealbruk.

 

For nærmere opplysninger vises til Enebakk kommunes hjemmesider: www.enebakk.kommune.no

Innspill til oppstart av reguleringsplanen sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller på e-mail til postmottak@enebakk.kommune.no

 

Fristen for å komme med innspill er 15. august 2019.

Spørsmål kan rettes til planrådgiver Toril Thu Strande på epost: toril.thu.strande@enebakk.kommune.no