ROLLER OG ANSVAR

Tiltakshaver/byggherre 
Fellesbetegnelse på den som arbeidene utføres på vegne av. Primært eier av eiendommen eller tiltaket – den som vil oppføre eller utføre et tiltak.

Ansvarlig søker 
Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen og skal stå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver. Ansvarlig søker har en administrativ oppgave og skal koordinere prosjektet og påse at ansvarsoppgavene til foretakene blir ivaretatt. 

Ansvarlig foretak 
Firma som har erklært ansvarsrett i en byggesak. Firmaet har ansvar overfor bygningsmyndighetene at plan- og bygningslovens krav er oppfylt og dokumentert. Ansvarlig foretak skal sørge for at foretakets kvalitetssikring og kompetanse i tiltaket gir tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre det aktuelle tiltaket.

Ansvarlig prosjekterende (PRO) 
Ansvarlig for at tiltaket prosjekteres i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Ansvarlig prosjekterende skal bla. utarbeide situasjonsplan, arbeidstegninger, utføre nødvendig prosjektering som grunnlag for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse, utarbeide grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). 

Ansvarlig utførende (UTF) 
Ansvarlig utførende har ansvar for at tiltaket utføres på grunnlag av og i samsvar med prosjekteringen, og i samsvar med krav eller tillatelser til utførelsen gitt i eller i medhold plan- og bygningsloven.  Foretaket har ansvar for at tiltaket plasseres korrekt i henhold til situasjonsplanen, utarbeide sluttrapport for avfallshåndtering. 

Ansvarlig kontrollerende (KON) 
Har ansvar for å kontrollere at prosjekteringsgrunnlaget og de løsninger som er utarbeidet for bygget er dokumentert og i samsvar med krav og tillatelser gitt. Ansvarlig kontrollerende skal ha sentral godkjenning. 

AREAL 

BRA - Bruksareal 
Hele boligens indre areal, inkludert vegger smalere enn 50 cm.

BYA  
Bebygd areal, hele byggets areal målt utvendig yttervegg. 

BOA – Boligareal 
Bruksareal for boligens hoveddel. Måles i kvadratmeter der det er minst 1,9 meters takhøyde og bredden overstiger 60 cm. Inkludere trappeåpninger. 

Gesims   
Høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvis taket har ark regnes gesimshøyde til skjæringspunktet mellom yttervegg og tak i ark. Høyden måles fra gjennomsnittshøyden på terrenget rundt bygningen. 

Mønehøyde 
Skjæringspunktet mellom to skrå takflater. Mønehøyde måles fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng rundt bygningen til skjæringspunktet. 

Fasader 
Byggets yttervegger, husets ytre utseende. 

Byggelinje/byggegrense 
Angir begrensning for beliggenhet av bygget innenfor tomtegrenser. 

Målestokk  
Alle kart er tegnet i målestokk. Målestokk er et forholdstall som forteller hvor mange ganger større en gitt avstand er i terrenget, enn tilsvarende avstand i kartet.  

1:500 = 1 cm på kartet tilsvarer 500 cm i virkeligheten. 
1:100 = 1 cm på kartet tilsvarer 100 cm i virkeligheten. 

 

Kjeller eller underetasje? 
Kjeller (K): et plan der himling/innvendig tak er høyst 0,75 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
Underetasje (U): Et plan der underkant dekke eller himling er høyere enn 0,75 m, men høyst 1,5 m over planert gjennomsnittsnivå. 

Gjennomsnittlig terrenghøyde 
Gjennomsnittlig terrenghøyde bestemmes ved å måle hvert hushjørne slik figuren viser. Nedsjakting for utvendig kjellertrapp, lysgrav o.l. skal ikke tas med i beregningen.

Reguleringsplan http://www.enebakk.kommune.no/reguleringsplaner
En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område i en kommune, knyttet opp til et sett av reguleringsbestemmelser som fastsetter hva som kan bygges der. 

Kommuneplan http://www.enebakk.kommune.no/kommuneplan
Et politisk dokument og et handlingsprogram for en 10-årsperiode for hele kommunenes virksomhet.

PBL 
Plan- og bygningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

TEK 
Teknisk forskrift (www.lovdata.no, www.dibk.no)

SAK 
Byggesaksforskrift (www.lovdata.no, www.dibk.no