Overvann er en samlebetgnelse på regnvann og smeltevann.

I Enebakk har vi såkalt separat avløpssystem. Det vil si at avløpet/spillvannet fra boliger  føres via ledninger og pumpestasjoner til renseanlegg. Spillvannsnettet er ikke dimmensjonert for å ta imot regn- og smeltevann. Det er derfor viktig at taknedløp og drenering fra eiendommer ikke føres inn på spillvannet. 

Der kommunen har ledningsnett for overvann går dette i egne ledninger til nærliggende vassdrag. Overvann fra eiendommer skal fortrinnsvis håndteres på egen tomt.

Overvannet må tas hånd om slik at ikke bygninger skades eller det på annen måte skaper unødig ulempe på egen grunn eller for naboer og veier.  

Mange skader fra overvann skyldes en kombinasjon av økt utbygging med flere tette flater som fører til rask avledning av overvannet samtidig med hyppigere styrtregn og veksling mellom fryse- og tineperioder Med litt omtanke og beskjedne midler kunne mange av skadene vært unngått. De enkleste tiltakene er å passe på at ristene er åpne og sørge for flomveier dersom de skulle gå tett eller ledningen er full. 

Gjeldende overvannsnorm finner du her Norm og veileder for overvannshåndtering 2020.pdf