Beskrivelse

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

  • tidligere eller utsatt skolestart
  • fritak fra opplæringsplikten
  • tegnspråkopplæring
  • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever

Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Kriterier/vilkår

Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Lover

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Forskrift til opplæringslova kapittel 5 Klage på vurdering
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste
Lov om barnehager (barnehageloven) § 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvisning til PP-tjenesten skjer vanligvis ved bruk av et henvisningsskjema. Ta kontakt med barnehagen/skolen for å få hjelp til å fylle ut henvisningsskjemaet eller med PP-tjenesten ved leder på : ppt@enebakk.kommune.no

Her finner du henvisningsskjema for PPT for skole (.pdf)

Her finner du henvisningsskjema for PPT for barnehage (.pdf)


  • PP-tjenesten i Enebakk kommune har tatt i bruk eDialog. Med eDialog kan du sende vedlegg og dokumenter til PP-tjenesten via en sikker kanal. Les mer om eDialog.

Ta kontakt med PP-tjenesten i Enebakk via eDialog her 


Saksbehandling

Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

Saksbehandlingstid

Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.