Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT) er en rådgivende og veiledende tjeneste som skal hjelpe barnehager, skoler og voksenopplæringen (grunnskoleopplæring for voksne) med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Hensikten er at barn og unge får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Hva gjør PPT?

PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver (Barnehageloven § 33 og Opplæringsloven § 5-6)

 

Systemrettede oppgaver:

PP-tjenesten skal støtte barnehager og skoler i kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge for barn og elever med særskilte behov. I dette arbeidet skal PPT samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats, tilpasset opplæring og forebygging. Tjenesten skal gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever. Systemrettede tjenester kan innebære tiltak på tvers av trinn/avdelinger, som dekker større, generelle områder. PP-tjenesten samarbeider med barnehagene og skolene om det systemrettede arbeidet gjennom regelmessige møter: Faglig forum for barnehagene (FFB) og Ressursteam på hver enkelt skole.

 

Individrettede oppgaver:

Dersom det er bekymringer rundt et barns eller en elevs utvikling eller læring, kan skolene og barnehagene drøfte dette anonymt med PP-tjenesten, eller dersom det innhentes samtykke fra foresatte, med navn.

 

Ved bekymring skal Tiltaksmodellen for barnehager eller skoler i Enebakk kommune følges:

  • Fase 1

Barnehage/skole er bekymret for et barn/en elev. De undersøker, kartlegger og setter inn tiltak basert på risikofaktorer og beskyttende faktorer knyttet til læring/utvikling. Tiltakene evalueres etter en viss periode. PPT kan veilede i denne fasen om ønskelig.

  • Fase 2

Dersom barnehage/skole fremdeles, etter en tiltaksperiode, er bekymret tas saken opp med PPT i Faglig forum for barnehagene (FFB) eller på Ressursteam på skolen. Der blir tiltakene og effekten av disse dokumentert og drøftet.  Eventuelle nye tiltak prøves ut og evalueres, eller det kan avtales ytterligere veiledning fra PPT. Saken kan også om nødvendig tas videre til fase 3.

  • Fase 3

Dersom barnehagen/skolen i samarbeid med PPT vurderer det slik at barnet/eleven ikke har utbytte av det ordinære tilbudet, kan det henvises PPT for å undersøke om barnet/eleven trenger spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Fase 1 og 2 må være gjennomført. Saken tas opp i FFB/Ressursteam på skolene før barnehagen/skolen sender inn henvisningsskjema.

 

Videre saksbehandling i PPT:

Når PPT mottar en henvisning tas denne opp i et internt fagmøte. Sakene som kommer inn, blir fordelt på våre saksbehandlere og behandlet innen rimelig tid. Saksbehandler gjør en sakkyndig vurdering av saken i henhold til § 34 i Barnehageloven eller § 5-3 i Opplæringsloven.

 

Nærmere beskrivelse av tiltaksmodellen finner du her:

Tiltaksmodellen for barnehager i Enebakk kommune 

Tiltaksmodellen for skoler i Enebakk kommune

Hvordan ta kontakt med PPT?

Barnehagebarn og grunnskoleelever

Vi ønsker at henvisningene først og fremst skjer i samarbeid mellom foreldre og barnehagen/skolen.  Vi ber derfor foreldre som er bekymret for barnets utvikling å ta kontakt med barnehagen eller skolen i første omgang. Foreldre kan også ta direkte kontakt med oss, men vi minner om at en henvisning til PPT ikke kan tas imot før barnehage/skole har vurdert situasjonen, satt inn tiltak og evaluert disse (fase 1 og 2).

 

Voksne

Er du voksen i grunnskoleopplæring og ønsker en vurdering av behov for spesialundervisning? Ta kontakt med voksenopplæringen i kommunen.

 

Elever i videregående skole

For elever i videregående opplæring er det organisert en fylkeskommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste og en oppfølgingstjeneste. Ta kontakt med fylkeskommunens PPT

 

Kontaktinformasjon

E-post: ppt@enebakk.kommune.no

Tlf.: 64 99 20 00


  • PP-tjenesten i Enebakk kommune har tatt i bruk eDialog. Med eDialog kan du sende vedlegg og dokumenter til PP-tjenesten via en sikker kanal. Les mer om eDialog.

Ta kontakt med PP-tjenesten i Enebakk via eDialog her 


Postadresse: Enebakk kommune PPT, Prestegårdsveien 4, 1912 ENEBAKK

Besøksadresse: Ignaveien 18, 1912 ENEBAKK (lenke åpnes i Google Maps)

Her finner du oss:

 PPT - Her finner du oss - kartutsnitt bilde .jpg