Prosjekthuset er et spesialpedagogisk skoletiltak i Enebakk kommune som har som formål å legge til rette for aktiviteter som gir eleven mestringsopplevelse og økt motivasjon faglig og sosialt. Eleven skal stimuleres til å oppleve trivsel, trygghet og faglig mestring som har en overføringsverdi til den ordinære skolehverdagen. Elever i Prosjekthuset tilrådes plass gjennom sakkyndige vurderinger fra PPT.

Læringsareaner

 • Prosjekthusets hovedbase i Kirkebygda
 • Sand gård i Dalefjerdingen
 • Nordre Brevig gård ved Lyseren

Metode

 • Liten gruppe eller én til én (elev/lærer)
 • Praktisk og idébasert tilnærming
 • Individuell tilpasset undervisning
 • Hyppig tilbakemelding
 • Fokus på positive tilbakemeldinger
 • Bevisstgjøre og fremheve elevens styrke fremfor svakheter (rask respons)
 • Fleksibilitet

Integrering av fag

Aktivitetene og prosjektene har som formål å integrere følgende fag på læringsarenaene:

 • Kunst og håndverk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving
 • Mat og helse
 • KRLE

Samarbeid Prosjekthuset og primærskole

 • Formålstjenlig med tett dialog mellom Prosjekthuset og primærskolens kontaktlærer/spesialpedagog
 • Gjensidig utveksling av planer og/eller individuelle målsetninger
 • Gjensidig informasjon om aktiviteter eller andre endringer som berører elevens tilstedeværelse på Prosjekthuset eller primærskolen
 • Samarbeid om deler av innholdet av IOP
 • Samarbeid om delkarakterer
 • Tverrfaglig møtevirksomhet

Kontaktinformasjon: per.gundersen@enebakk.kommune.no