Formannskapets innstilling til Rådmannens forslag til handlingsprogram 2018 - 2021 og budsjett 2018 ligger nå ute til offentlig ettersyn fram til 11.12.2017. Saken behandles i kommunestyret 11.12.2017.

Innstillingen til formannskapet og Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2018-2021 og budsjett 2018 kan lastes ned.

Rådmannens forsalg til Handlingsprogram 2018 - 2021 og budsjett 2018

Hver høst legger rådmannen fram et forslag til plan for hva kommunen skal prioritere de neste fire årene. I handlingsprogrammet synliggjøres de tilgjengelige økonomiske ressursene kommunen har til rådighet, samt hva som skal prioriteres.

Kommunens handlingsprogram er de folkevalgtes viljeserklæring sett i forhold til hvordan de kommunale inntektene skal anvendes. Handlingsprogram og årsbudsjett er med på å legge rammene for hvilke aktiviteter og service kommunen skal tilby innbyggerne, og rammevilkårene er med på å angi hvilket nivå det skal være på tjenestene.