I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 første ledd varsler Enebakk kommune oppstart av arbeid med ny reguleringsplan for Bjerklundsbakken på Flateby.

 

bilde 1.jpg

Planområdets avgrensning.

 

bilde 2.jpg

Planavgrensningen er markert i kommunens kartdatabase: www.kommunekart.com

Opplysninger om eksisterende planer i området er tilgjengelig i planarkivet: https://webhotel3.gisline.no/webplan_3028/gl_planarkiv.aspx

 

Gjeldende reguleringsplan for Bjerklundsbakken omfatter kjørevei, gang- og sykkelvei, boligområde sør for Bjerklundsbakken og nord for Bakkeveien, samt nytt kryss ut mot fv120. Planen trådte i kraft 22.01.1985. Ny reguleringsplan legger til rette for samme arealformål som gjeldende plan, men med oppdaterte reguleringsbestemmelser og plankart.

Innspill til oppstart av reguleringsplanen sendes på e-mail til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Spørsmål kan rettes til planrådgiver Thu Strande på tlf. 47797085 eller toril.thu.strande@enebakk.kommune.no

Fristen for å komme med innspill er 01.03.2021.