Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Koronatest: tlf. 940 18 300 - hverdager kl. 9-11 og 12-15, helg kl. 9-11 og 13:30-15 / Vaksine: tlf. 64 99 22 15 man., ons., fre., - kl. 8:30-12:00

Helsedirektoratets publikumstelefon: 815 55 015

Løpende informasjon - koronavirus clear

Regnskapsresultat 2019

Enebakk kommunes regnskap for 2019 viser et netto driftsresultat på 21,2 millioner kroner, tilsvarende 2,6 % prosent av driftsinntektene.

Resultatet er bedre enn budsjettert og bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver for å møte fremtidige investeringsbehov knyttet til endringer i demografien. Kommunestyret har for 2019 budsjettert med en netto avsetning til disposisjonsfond driftsmidler på ca. 2,5 mill. kr, og samlet disposisjonsfond driftsmidler utgjør ved årsslutt 66,6 mill. kr. Årets udisponerte overskudd er på 16,6 mill. kr.

Enebakk kommune har fått betydelig mer inntekter fra finansområdet enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak ekstraordinært høy inntektsutjevning og positivt premieavvik på pensjon sammenlignet med budsjett. Dette er inntekter som kommunen selv ikke kan påvirke og det kan ikke legges til grunn som en varig effekt fremover.

Tjenesteområdene har samlet sett hatt merforbruk på totalt ca. 10,3 mill. kr.  som følge av større behov for tjenesteyting enn budsjettert. Det har vært spesielt høy aktivitet innen helse- og omsorgsavdelingen og i barnevernet.

Netto renter og avkastning på finansforvaltning har også vært positiv i 2019.

Enebakk kommune forventer store endringer i den demografiske sammensetningen i årene som kommer. Det er et stort investeringsbehov for å dekke behov for en stadig eldre befolkning i Enebakk.  Det er derfor helt nødvendig at kommunen går med overskudd og kan sette av midler til å øke egenfinansieringen av nye investeringer.

Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, sammen med årsrapporten for 2019.

For mer informasjon, kontakt: 

Økonomisjef, Lars André Kløvstad

Regnskapssjef, Stian Grimsrud

Telefon: 64992000

Publisert | Oppdatert 17. februar 2020