Reguleringsplan for Nylende Park legges med dette ut til offentlig ettersyn i tråd med vedtak i utvalg for teknikk og utvikling 01.09.2022. Vedtaket ble fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av ca. 65 nye boenheter, fordelt på småhusbebyggelse og blokkleiligheter, på området innerst i Nylendeveien, kalt Nylende Park. Ved fastsetting av høyde på ny bebyggelse er hensyn til bygdeborgen Sløssås særskilt vurdert. Formålet med planforslaget er også å legge til rette for utbedring av Nylendeveien og opparbeide fortau på strekningen forbi Nylende barnehage. Det er foreslått endret parkeringsløsning for barnehagen, der deler av parkeringsplassen flyttes til området ved Gaupeveien bokollektiv. Dalbunnen i området Nylende Park er foreslått bevart som rekreasjonsområde, med åpning av bekk for overvannshåndtering. Tilkomst til omkringliggende skogsområder er også forslått bevart.  

 

Planforslaget med tilhørende informasjon og saksfremstilling med protokoll fra behandling i TEK kan ses nedenfor.

 

Eventuelle innspill eller merknader til planforslaget sendes pr. brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no innen 30.10.2022.