Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Koronatest: tlf. 940 18 300 - hverdager kl. 9-11 og 12-15, helg kl. 9-11 og 13:30-15 / Vaksine: tlf. 64 99 22 15 man., ons., fre., - kl. 8:30-12:00

Helsedirektoratets publikumstelefon: 815 55 015

Løpende informasjon - koronavirus clear

Reguleringsplaner

 

Reguleringsplanen fastlegger utnytting og vern av grunn, vassdrag, bebyggelse og ytre miljø innen et avgrenset område. For utbyggingsområder vil reguleringsplanen angi hva bebyggelsen skal brukes til, atkomst og trafikksystem, utforming av bebyggelsen, antall etasjer, lekeplasser, friområder osv. En reguleringsplan består av plankart og bestemmelser.

Reguleringsplan skal utarbeides for de områder som er angitt i kommuneplanens arealdel. Reguleringsplan skal også foreligge før større bygge- og anleggsarbeider kan gjennomføres, selv om dette ikke er angitt i kommuneplanens arealdel.
Utvalg for teknikk og miljø avgjør om byggearbeidet er av en slik størrelse at det er nødvendig med reguleringsplan.
Reguleringsplaner skal ellers utarbeides i den utstrekning kommunen anser det som nødvendig.

Reguleringsformålene i en reguleringsplan er:
- bebyggelse og anlegg (f.eks. til boliger, forretninger, kontorer, industri, fritidsbebyggelse).
- samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (vei, kollektivknutepunkt, parkeringsplasser).
- grønnstruktur (naturområder, friområder, turdrag).
- forsvaret (militære formål).
- landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift.
- bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.
- hensynssoner (støy, fare, båndlegging, særlige hensyn).