Enebakk kommune skal i tråd med Plan- og bygningsloven § 11 revidere den eksisterende

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  Planen skal være et styringsredskap for fremtidig engasjement og gi et grunnlag for søknad om tildeling av spillemidler.

Kommunen ønsker med denne kunngjøringen å involvere personer, lag og foreninger i planarbeidet.

Det vil i løpet av våren inviteres til et åpent informasjonsmøte der lag, foreninger og privatpersoner har mulighet til å komme med innspill og forslag til planen. Tidspunkt for informasjonsmøte vil bli annonsert særskilt når tidspunkt er fastsatt.

Innspill i form av tanker og ønsker om anlegg eller annen tilrettelegging må meldes skriftlig til Enebakk kommune, Postmottak, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, innen 15. mai 2017. Vi ber om at innspill merkes med referanse sak 16/2965.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Enebakk kommune v/Jane Enersen eller Ottar Slagtern. Telefon 64 99 20 00.