Ved tilknytning til offentlig avløpsnett beregnes et engangsgebyr. Satsene har i lang tid vært uendret, men er nå justert opp. Gebyret beregnet ut fra antall boenheter og størrelsen på disse, dersom de inngår i et flermannsbygg.

Grunnsats – lav:               21 875 inkl. mva              gjelder for enebolig/hytte

Grunnsats – normal:       62 500 inkl. mva              gjelder for enebolig/hytte

Lav sats brukes der kommunen ikke har tilrettelagt for tilknytning ved eiendommen. For øvrig brukes normal sats.

Bygg med flere boenheter får følgende reduksjon i grunnsatsene per boenhet:

  • Boenhet under 100 m2: 50 %

  • Boenhet over 100 m2: 25 %

For næringsbygg beregnes engangsgebyret utfra bebyggelsens bruksareal. Det beregnes en grunnsats (lav eller normal) for de første 200 m2. For areal utover dette beregnes 1/2 grunnsats per 200 m2.