Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Serveringsbevilling

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.

  Ny bevilling må søkes ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Hvis serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått.

  Kriterier/vilkår

  Daglig leder for serveringsstedet må bestå «Etablererprøven» for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning.

  Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

  Søkeren må ha godkjenning fra blant annet de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

  Samarbeidspartnere

  • Lensmann/politi
  • Skatte- og avgiftsmyndighetene
  • Tollmyndighetene
  • Mattilsynet
  • Arbeidstilsynet

   

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Hvordan søke:

  Søknad sendes elektronisk på skjema «Serveringsbevilling»

  • Attest for innbetalte skatter og avgifter fra skatteetaten

  Vedlegg

  • Legitimasjon for daglig leder, styreleder og andre som har vesentlig innflytelse på driften.
  • Tegning med mål over serverigsarealet og plassering av bord, bardisk, toaletter, nødutganger etc
  • Dokumentasjon på bestått Etablererprøve for daglig leder
  • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret 
  • Skatteattest som viser restanser for skatt og avgifter
  • Kommunen kan, når den finner det påkrevet, kreve fremlagt leiekontrakt
  • Finansieringsplan
  • Driftsbudsjett
  • Likviditetsbudsjett

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Det innhentes alltid uttalelse fra politiet for daglig leder, styreleder og andre som har vesentlig innflytelse over driften. Utfyllende opplysninger kan innhentes fra skatte- og avgiftsmyndighetene og fra andre offentlige myndigheter. 
  Søknaden avgjøres administrativt av rådmannen.
  Søker får alltid en skriftlig begrunnelse i vedtaket dersom det gis avslag eller settes begrensninger.

  Saksbehandlingstid

  Saksbehandlingstiden skal etter Serveringsloven § 10, ikke overstige 60 dager.
  Behandlingstider gjelder fra søknad med alle vedlegg foreligger:

  • Behandlingstiden hos politiet kan være inntil 6 uker.
  • Det anbefales å unngå ferietiden om sommeren da både politiet, saksbehandler og rådmann avvikler ferie. Det kan ikke garanteres at saksbehandlingstiden vil bli overholdt dersom søknaden skal behandles i juli måned.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

  Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, blir saken rutinemessig sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Behandlingstiden hos Fylkesmannen kan være inntil 8 måneder.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Annen informasjon

  Søknadsskjema for serveringsbevilling
  Navn på skjema Kommentar
  Serveringsbevilling Elektronisk søknadsskjema

  Tjenesten oppdatert: 03.08.2017 16:11