Formål og omfang
Serviceerklæringen skal være en beskrivelse av hva du kan forvente i møte med byggesaksmyndigheten i
Enebakk kommune og hvilke rettigheter du har. Samtidig plikter du å forholde deg til de krav og regler som
gjelder for din eiendom/sak.
Tjenesten retter seg til alle som ønsker å gjennomføre byggetiltak i Enebakk kommune.


Hva omfatter tjenesten?
Vi behandler alle byggesaker og generelle henvendelser om byggesaksbehandlingen etter plan- og
bygningsloven. Videre behandler vi klager, følger opp ulovligheter og fører tilsyn med byggevirksomheter.


Hva kan du forvente av oss?
Informasjon finnes på kommunens hjemmesider www.enebakk.kommune.no. Ved henvendelse til oss vil du bli
møtt på en hyggelig og faglig kompetent måte. Du vil få god veiledning og korrekt informasjon.
Etter at søknad er mottatt gjennomgås saken, og vi underretter deg om eventuelle mangler. Ved store eller
vesentlige mangler vil søknaden bli returnert.


Saksbehandlingstid
Vi har som mål å behandle alle byggesøknader så raskt som mulig. Saksbehandlingstiden regnes fra når vi har
mottatt komplett søknad fra deg fratrukket eventuell tid medgått til å rette søknaden.

Saksbehandlingstider for de enkelte søknadstyper:

  • søknad om tillatelse til tiltak som er i tråd med de regler og den plan som gjelder for din eiendom og ingen naboer har merknader skal avgjøres innen 3 uker.
  • i søknader der det er nabomerknader eller krav om tillatelse fra annen myndighet skal avgjøres innen 12 uker.
  • søknad om rammetillatelse skal avgjøres innen 12 uker.
  • søknad om igangsettingstillatelse skal avgjøres innen 3 uker.
  • dispensasjonssøknader skal avgjøres innen 12 uker (saksbehandlingstid hos høringsinstanser, normalt 4 uker, kommer i tillegg).
  • søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest avgjøres innen 3 uker.
  • forhåndskonferanse skal gjennomføres innen 2 uker etter anmodning.
  • kommunens klagebehandling er 8 uker (saksbehandlingstid hos fylkesmannen kommer i tillegg). Ved avvik fra kommunens tidsfrist underrettes klager. Det kan gjøres avtale om lengre frister.

Ditt ansvar som søker
Du plikter å sette deg inn i regler og planbestemmelser som gjelder for din eiendom. Informasjon finnes på
www.dibk.no, www.enebakk.kommune.no.

Informasjon og veiledning får du også ved å ta kontakt på telefon 64 99 20 00 og postmottak@enebakk.kommune.no. Kart og naboliste må bestilles ved å fylle ut bestillingsskjema for situasjonskart og naboliste. Nabovarselet er gyldig i ett år. Søknad om tiltak kan sendes inn 14 dager etter du har varslet naboen eller at alle naboer har samtykket til tiltaket.
Du som søker er ansvarlig for at søknaden er komplett i henhold til byggesaksforskriften (SAK10). Du er også ansvarlig for at tiltaket er prosjektert og at det utføres i henhold til gjeldende tekniske krav.


Gebyr
Saksbehandlingsgebyret for behandling av søknader etter plan- og bygningsloven vedtas hvert år av
kommunestyret. Gjeldende gebyr finner du på kommunens nettsider. Gebyret faktureres etterskuddsvis.


Kontaktinformasjon
Enhet for natur, geodata og byggesak holder til i rådhuset i Prestegårdsveien 4.
Postadresse: Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
Sentralbord: 64 99 20 00
Hjemmeside: www.enebakk.kommune.no
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no


Andre nettsteder med nyttig informasjon
Informasjon om byggesaksbehandling i Enebakk

Informasjon om byggeregler:

Byggesaksblanketter på nett:

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter på nett: