Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjenkebevilling ved faste serveringssteder

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Ønsker du å servere alkoholholdig drikk ved serveringssted, må det søkes kommunen om skjenkebevilling.

  Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen.

  Dersom det er endringer i styrer eller stedfortreder, driftskonsept eller eiersammensetning må det søkes om skjenkebevilling for de nye som har påvirkning på driften.

  Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

  Bevillingen kan gjelde

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol

  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 

  • all alkoholholdig drikk

  Kriterier/vilkår

  Serveringsstedet må ha serveringsbevilling for å få skjenkebevilling.

  Ansvarlig skjenkestyrer og stedfortreder for skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves).

  Både skjenkestyrer og dennes stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve. Kunnskapsprøve avlegges i servicetorget i Enebakk kommune. Tid må avtales på forhånd.

  Ansvarlig skjenkestyrer, dennes stedfortreder, styreleder og alle andre som har innflytelse over driften må ha utvist uklanderlig vandel de siste 10 år og ikke ha utestående skatter eller avgifter.

  Samarbeidspartnere

  • Vaktselskap og kontrollører 

  • Lensmann og politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)

  • Sosialtjenesten (skal uttale seg om det er spesielle forhold som taler imot et nytt skjenkested og gir supplerende opplysninger til politiets uttalelse)

  • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold)

  • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

  Pris for tjenesten

  Det påløper behandlingsgebyr ved søknad og en årlig alkoholavgift som er avhengig av skjenkevolum. Gebyrene størrelse endres politisk fra 1. januar hvert år. Det henvises til kommunens prisliste for gjeldende priser.

  Lover

  Se alkoholloven § 1-6 andre avsnitt, § 4-5 og § 8-9

  Alkoholloven
  Alkoholforskriften

  Kommunal forskrift om åpningstider og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Søknad om skjenkebevilling og godkjenning ved endringer sendes elektronisk på skjema for skjenkebevilling

  Vedlegg

  • Legitimasjon for skjenkestyrer og stedfortreder for skjenkestyrer, samt styreleder og andre som har vesentlig innflytelse på driften.

  • Tegning med mål over skjenkearealet og plassering av bord, bardisk, toaletter, nødutganger etc

  • Bestått kunnskapsprøve for skjenkestyrer og stedfortreder

  • Attest for innbetalte skatter og avgifter fra skatteetaten

  • Firmaattest fra Brønnøysundregisteret

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Søknader om skjenkebevilling til faste serveringssteder legges fram for HOS-utvalget som gir sin innstilling til Formannskapet.

  Uttalelse om vandel innhentes fra politiet og om egnethet og vurdering av antall skjenkesteder i et område fra sosialtjenesten.

  Søker får alltid en skriftlig begrunnelse i vedtaket dersom det gis avslag eller settes begrensninger.

  Saksbehandlingstid

  Saksbehandlingstiden skal etter alkoholloven §1-11, ikke overstige 4 måneder.

  Behandlingstider gjelder fra søknad med alle vedlegg foreligger:

  • Behandlingstiden hos politiet kan være inntil 6 uker.

  • Politisk behandling av søknaden er avhengig av hvor lang tid det er til første møte i HOS-utvalget etter at uttalelse fra politiet foreligger. Normalt avholdes ett møte pr måned.

  • I sommerhalvåret må det beregnes lang saksbehandlingstid da det ikke avholdes politiske møter fra midten av juni til midten av september.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

  Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, blir saken rutinemessig sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Behandlingstiden hos Fylkesmannen kan være inntil 8 måneder.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Annen informasjon

  Søknadsskjema, planer og kommunale forskrifter i tilknytning til skjenkebevilling
  Navn på skjema Kommentar
  Skjenkebevilling Elektronisk skjema
  Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende Elektronisk skjema
  Plan for salgs- og skjenkebevillinger i Enebakk kommune 2016-2020 PDF document ODT document

  Word dokument

  Kommunal forskrift, salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdige drikker - 2018 PDF document ODT document Word dokument

  Tjenesten oppdatert: 27.03.2018 12:40