Smittevernlege og kommuneoverlege er medisinskansvarlig for smittevernarbeidet i kommunen, og samarbeider med helsesykepleiere ved enhet Helse barn og unge om smittevernarbeidet. 
 

For spørsmål om COVID-19/Koronavirus ta kontakt med Helsedirektoratets publikumstelefon 815 55 015. For test kan smittevakttelefonen i Enebakk kontaktes 940 18 300. 

 

Oppgaver innen smittevern:

  • Opplysning og forebyggende tiltak mot smittsomme sykdommer herunder tuberkulose
  • Smitteverntiltak rundt enkeltsaker
  • Ha oversikt over art og omfang av smittsomme sykdommer som forekommer i kommune
  • Influensavaksinasjon

Tuberkuloseundersøkelse

Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som kommer til landet plikter til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse (jf. Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1 nr.1). Personene blir kontaktet av helsesykepleier etter ankomstinformasjon fra politiet. Ansatte som kommer fra eller har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg, har også plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Plikten gjelder i tillegg personer under opplæring eller hospitering i slike stillinger.

Blodprøve- og røntgenundersøkelse gjennomføres på Ahus eller Ski sykehus. Begge steder har «drop-in» for slike undersøkelser.

Røntgenundersøkelse:

Ski sykehus: mandag – fredag 08:00-18:00
På Ahus (Nordbyhagen): mandag til fredag 08:00-14:30 

Blodprøve/Igra:

Ahus og Ski sykehus mandag til torsdag 08:00-15:00
Pasienten må har med seg legitimasjon når vedkommende møter til undersøkelser.

Andre smittsomme sykdommer
Ved andre smittsomme sykdommer vil tiltak bli initiert sammen med fastlege og sentrale myndigheter.
Deler av smittevernarbeidet er gratis.

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier med ansvar for smittevern:

Torill Østmoe

Mobil: 91375328

Familiens hus, Prestegårdsveien 3, 1912 Enebakk
Mail: helsestasjonen@enebakk.kommune.no
Telefon: 64 99 22 10 (08:00 til 15:00)
 


Nyttige linker:

Temaside om influensa

Informasjon til pasienter om tuberkulose undersøkelse og behandling

Oversikt over land med høy og særlig høy forekomst av tuberkulose

BCG i barnevaksinasjonsprogrammet

Kommuneoverlegens anbefalinger ved smittsom sykdom hos barnehagebarn 2018

Løpende informasjon fra Enebakk kommune angående COVID-19/Coronavirus