Rett til barnehageplass
Barn som søker til hovedopptaket med frist innen 1. mars* og fyller ett år innen utgangen av august samme år, har rett til et tilbud om plass innen kommunen. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med barnehagelovens § 16. Barnet må ha bosted i Enebakk kommune for å ha rett på plass. 

Kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter:
1) Barnet får sitt første ønske oppfylt
2) Barnet får sitt andre ønske oppfylt
3) Barnet får et tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 16

Send søknad og besvar tilbud via Visma Flyt Barnehage: 

Søk plass i barnehage

*OBS: Søknader må være registrert innen 1. mars, altså må de være inne senest 28. februar 2023 kl. 23:59.

Kommunale barnehagevedtekter finner du her.