Søknad om leie

Leie av kommunale lokaler kan gjøres som fast leie for et skoleår av gangen eller som leie til et enkelt arrangement. For all utleie skal det inngås en leieavtale.

Ved all leie av kommunale lokaler skal det gis følgende opplysninger:

  • Organisasjonens/virksomhetens formelle status, oppbygging og målgruppe.
  • Beskrivelse av den aktiviteten som skal gjennomføres, herunder tiltakets art og målgruppe/ reelle brukere tilknyttet det aktuelle lag eller gruppe som skal benytte lokalet.
  • Tid og periode/varighet for låneforholdet, herunder eventuelle alternative dager og tidspunkter.
  • Informasjon om de/den ansvarlige for planlegging av tiltaket og for gjennomføring.

Fast leie:
Søknad sendes innen 1. mai til Enhet for kultur, integrering og forebygging, Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Søknaden må være undertegnet av en som har kompetanse til å forplikte virksomheten og er over 18 .

For fast leie av andre lokaler på skolene enn gymsalene skal søknader om fast leie rettes til den enkelte skole.

Tilfeldig leie:
Adressat for søknad:

  • Søknad om tilfeldig leie av skolelokaler rettes til skoleadministrasjonen på vedkommende skole
  • Søknad om tilfeldig leie av kultursalen skal rettes til Enhet for kultur, integrering og forebygging
  • Søknad om leie av andre typer kommunale lokaler rettes til Servicetorget Søknadene kan være muntlig eller skriftlig.
    Søker må være over 18 år