Søknad om Regionalt Miljøtilskudd

Søknadsfrist 15.10.2019

Søknad kan sendes fra og med 01.08.19.

Vi anbefaler at dere leser i Veilederen før dere søker, og har den tilgjengelig under søknadsprosessen. Veilederen forklarer alle ordningene, oppgir foreløpige tilskuddssatser og redegjør for vilkår.

Er du usikker på om du tilfredsstiller vilkårene til en ordning – ta kontakt med oss! På side 26 i Veilederen er det en oversikt over kombinasjonsmuligheter på samme areal for ordningene.

Det er mulig å søke på papir (se vedlegg), men vi anbefaler elektronisk søknad.

Hva er nytt i RMP for Oslo og Viken?

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark – side 10 i Veileder

Begrensede midler gjør at vi må prioritere de landskapene som i størst grad særpreger Oslo og Viken. Dette er

 •  Fjell og kystlandskap
 •  Raviner.
 • Kulturlandskapene som gjennom nasjonal kartlegging er utpekt til de mest verdifulle kulturlandskapene i vår region. Dette gjelder verdifulle kulturlandskap og nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Dette er kulturlandskap som er valgt ut av  miljøvern- og landbruksmyndighetene i de enkelte fylkene, og som ligger tilgjengelig i kartportaler som Naturbase. https://kart.naturbase.no/

For Enebakk sin del betyr dette at det er kun beiting i raviner som er berettiget tilskudd gjennom RMP.

Raviner: Dal eller kløft som er utgravd av rennende vann i løsmasser og som ikke er planert. Landskapsformen avgrenses til å omfatte området til der arealet flater ut, ofte mot fulldyrka jord.

Ravinebeite: Beite i raviner. Innmarksbeite eller marginalt fulldyrka arealer.

Marginale fulldyrka arealer: Areal som i de seinere åra er brukt som beite og har beitepreg, hvor det med dagens maskiner ikke er praktisk mulig å dyrke og høste gras eller korn. Innmarksbeite: Klassifisert som innmarksbeite i AR 5. Dvs. jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekket av kulturgrasarter og beitetålende urter.

Nye ordninger:

 • Soner for pollinerende insekter – Veileder side 14
 • Grasstriper i åker – Veileder side 20
 • Ingen jordarbeiding om høsten i alle klasser + flomutsatt og vassdragsnært – Veileder side 17
 • Slangespreder i kombinasjon med nedlegging/nedfelling – Veileder side 22
 • Radrensking i radkulturer – Veileder side 23
 • Slåttemark og slåttemyr – Veileder side 12
 • Miljøavtale – Veileder side 24

Ordninger som utgår:

 • Innmarksbeite/bygdenært (O/A og B) – les mer om dette nedenfor
 • Åkerholmer, skigarder, store trær (O/A og Ø)
 • Andre automatisk freda kulturminner enn gravhauger (O/A og Ø)
 • Skjøtsel rundt rydningsrøyser (Ø)
 • Skjøtsel rundt kulturhistoriske områder (Ø og O/A)
 • Tilrettelegging åkerrikse (O/A)
 • Ferdselsårer (Ø og O/A)
 • Ugjødsla randsone i eng (O/A)
 • Utsatt omlegging av eng
 • Andre grasdekte arealer (Ravineskjøtsel B)
 • Flamming (B og O/A)

(O/A = Oslo og Akershus, Ø = Østfold, B = Buskerud)

Link elektronisk søknadsskjema https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/

Link til bruksanvisning for elektronisk søknad http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/188.guide

Link til Veileder https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-nett-liten-2019.pdf

Link til Fylkesmannen i Oslo og Viken https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regionalt-miljotilskudd/

Se eksempel på bruk av programmet i vedlagt notat angående tips til RMP.

Import-funksjonen er deaktivert for søknadsomgangen 2019

I søknadsomgangen 2019 blir det ikke mulig for søker eller saksbehandler å importere tiltak fra tidligere år. Det innebærer at alle tiltakene må tegnes inn på nytt i RMP-kart av søker/saksbehandler. Import-funksjonen blir «skrudd på» igjen fra og med søknadsomgangen 2020.

Produksjonstilskudd

Driveplikt