Søknad om Regionalt Miljøtilskudd

Søknadsfrist 15.10.2019

Søknad kan sendes fra og med 01.08.19.

Vi anbefaler at dere leser i Veilederen før dere søker, og har den tilgjengelig under søknadsprosessen. Veilederen forklarer alle ordningene, oppgir foreløpige tilskuddssatser og redegjør for vilkår.

Er du usikker på om du tilfredsstiller vilkårene til en ordning – ta kontakt med oss! På side 26 i Veilederen er det en oversikt over kombinasjonsmuligheter på samme areal for ordningene

Det er mulig å søke på papir (se vedlegg), men vi anbefaler elektronisk søknad.

Hva er nytt i RMP for Oslo og Viken?

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark – side 10 i Veileder

Begrensede midler gjør at vi må prioritere de landskapene som i størst grad særpreger Oslo og Viken. Dette er

  •  Fjell og kystlandskap
  •  Raviner.
  • Kulturlandskapene som gjennom nasjonal kartlegging er utpekt til de mest verdifulle kulturlandskapene i vår region. Dette gjelder verdifulle kulturlandskap og nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Dette er kulturlandskap som er valgt ut av  miljøvern- og landbruksmyndighetene i de enkelte fylkene, og som ligger tilgjengelig i kartportaler som Naturbase. https://kart.naturbase.no/

For Enebakk sin del betyr dette at det er kun beiting i raviner som er berettiget tilskudd gjennom RMP.

Raviner: Dal eller kløft som er utgravd av rennende vann i løsmasser og som ikke er planert. Landskapsformen avgrenses til å omfatte området til der arealet flater ut, ofte mot fulldyrka jord.

Ravinebeite: Beite i raviner. Innmarksbeite eller marginalt fulldyrka arealer.

Marginale fulldyrka arealer: Areal som i de seinere åra er brukt som beite og har beitepreg, hvor det med dagens maskiner ikke er praktisk mulig å dyrke og høste gras eller korn. Innmarksbeite: Klassifisert som innmarksbeite i AR 5. Dvs. jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekket av kulturgrasarter og beitetålende urter.

 

Nye ordninger

• Soner for pollinerende insekter – Veileder side 14

• Grasstriper i åker – Veileder side 20

• Ingen jordarbeiding om høsten i alle klasser + flomutsatt og vassdragsnært – Veileder side 17

• Slangespreder i kombinasjon med nedlegging/nedfelling – Veileder side 22

• Radrensking i radkulturer – Veileder side 23

• Slåttemark og slåttemyr – Veileder side 12

• Miljøavtale – Veileder side 24

 

Ordninger som utgår

• Innmarksbeite/bygdenært (O/A og B) – les mer om dette nedenfor

• Åkerholmer, skigarder, store trær (O/A og Ø)

• Andre automatisk freda kulturminner enn gravhauger (O/A og Ø)

• Skjøtsel rundt rydningsrøyser (Ø)

• Skjøtsel rundt kulturhistoriske områder (Ø og O/A)

• Tilrettelegging åkerrikse (O/A)

• Ferdselsårer (Ø og O/A)

• Ugjødsla randsone i eng (O/A)

• Utsatt omlegging av eng

• Andre grasdekte arealer (Ravineskjøtsel B)

• Flamming (B og O/A)

(O/A = Oslo og Akershus, Ø = Østfold, B = Buskerud)

Link elektronisk søknadsskjema https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/

Link til bruksanvisning for elektronisk søknad http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/188.guide

Link til Veileder https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-nett-liten-2019.pdf

Link til Fylkesmannen i Oslo og Viken https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regionalt-miljotilskudd/

Se eksempel på bruk av programmet i vedlagt notat angående tips til RMP.

Import-funksjonen er deaktivert for søknadsomgangen 2019

I søknadsomgangen 2019 blir det ikke mulig for søker eller saksbehandler å importere tiltak fra tidligere år. Det innebærer at alle tiltakene må tegnes inn på nytt i RMP-kart av søker/saksbehandler. Import-funksjonen blir «skrudd på» igjen fra og med søknadsomgangen 2020.

Produksjonstilskudd

Søknad kan sendes fra og med 01.10.19

Søknadsfrist 15.10.2019

Vi kommer med mer informasjon i august/ september

Link til Veileder https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/_attachment/73413?_ts=1690562aa10

Driveplikt

Vi minner om følgende:

  • Driveplikten gjelder alt jordbruksareal (fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite) og gjelder hele eiertiden.
  • Driveplikten kan oppfylles ved bortleie ved at det inngås en leieavtale på minst 10 år om gangen  uten anledning for eieren å si opp avtalen.
  • Avtalen må føre til gode driftsmessige løsninger og være skriftlig. Avtaler som fører til driftsmessig uheldig løsninger, kan følges opp som brudd på driveplikta.
  • Eieren selv må sende kopi av avtalen til landbrukskontoret i kommunen.  Dersom en leieavtale er i strid med forhold som er nevnt ovenfor, kan leieavtalen ikke gjøres gjeldende mellom parter eller i forhold til offentlige myndigheter
  • Dersom kommunen finner at jordbruksarealet ikke blir drevet, kan eieren pålegges å leie bort jorda for en tid av inntil 10 år, eller at jorda skal plantes til med skog, eller tiltak av hensyn til kulturlandskapet.
  • Det kan søkes om fritak for driveplikten enten helt ut (hele eiertiden) eller for en viss tid.
  • Driveplikten gjelder ikke skog

Link for nærmere informasjon:  https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/driveplikt og https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/landbrukseiendommer/innsikt/driveplikt/id2482570/