Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. mai kl. 14:17

Koronavirus - smittevakttelefon: 940 18 300 - åpen fra kl. 08:30 - 15:00 - Klikk "les mer" for samleside med løpende oppdateringer

Helsedirektoratets publikumstelefon: 815 55 015

Les mer clear

Det oppsto en feil ved henting av tjenestekatalogen.
Det oppsto en feil ved henting av tjenestekatalogen.

Startlån og tilskudd

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.seksjonstittel.generelt!!

Kommunen gir tilbud om startlån etter «Forskrift om startlån» - Kommunal og Moderniserings departementet. Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Startlån skal søkes elektronisk og søknadsskjema finnes lett tilgjengelig på kommunens hjemmesider eller på Husbankens nettsider om startlån. All relevant dokumentasjon skal legges ved søknaden.

Søknader saksbehandles fortløpende og dokumenteres i ePhorte. Husbanken har utarbeidet en veileder for saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering.

Startlån skal prioriteres til søkere som bor i Enebakk kommune eller har annen særlig tilknytning, herunder arbeid i kommunen eller nære familiære forhold. Søkere som åpenbart ikke faller inn under de prioriterte gruppene for startlån ordningen jfr Forskrift og/eller Husbankens prioriteringer vil gis et avslag uten realitetsvurdering av søknaden.

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Søker skal dokumentere at det er søkt annen bank om grunnfinansiering og resultatet av denne. Kommunen yter startlån på grunnlag av behovsprøving . Lånemidlene forbeholdes personer/familier som ikke får ordinære boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Husstander med lav inntekt som barnefamilier, flyktninger, enslige forsørgere, eldre, funksjonshemmede m.v. - skal gis høy prioritet ved tildeling av startlån. Husstandens samlede inntekt legges til grunn. Husstandens eventuelle sparepotensiale skal være utnyttet.

Kommunen må foreta en bevisst prioritering av målgrupper ved tildeling av startlån slik at de mest vanskeligstilte prioriteres først. Det skal prioriteres slik at minst 50 % av tildelingene er til barnefamilier. Kommunen kan gi lån til kjøp av bolig, utbedring og tilpasning av bolig, oppføring av ny bolig og refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen forutsatt at samlet gjeld som søkes refinansiert ikke overstiger boligens verdi.

Takst/verdivurdering av aktuell eiendom må foreligge.

Det forutsettes at lånesøker har økonomisk evne til å betjene lånet. Betjeningsevnen må kunne dokumenteres. Søkere skal vurderes mot SIFO satser. Renter skal vurderes mot gjeldende kalkulasjonsrente eller 3 -5 -10 års fastrente i henhold til Husbankens gjeldende rente.

Klage på vedtak behandles i kommunens Klagenemnd som fatter et endelig vedtak i saken.

Kredittinstitusjon forvalter pt. ordningen med startlån og tilskudd på vegene av Enebakk kommune.

Låntaker må gi sikkerhet for lånet gjennom pant i eiendommen med fortrinnsvis 1. prioritet. Unntak vil kunne forekomme hvis det oppnås samfinansiering med annen bank. Lån til leilighet i boligbyggelag gis mot pant i leilighetens adkomstdokumenter.

Lånene avdras og forrentes etter samme satser som Husbankens lån til kommunen (dersom kunden ikke har akseptert tilbud om fastrente og/eller avdragsfrihet). I tillegg kommer 0,25 % administrasjonsgebyr til kommunen. Tidspunkt for betaling av renter og avdrag fastsettes av kommunen.

Ved sikkerhet for lån gjennom pant i eiendommen kreves det at eiendommen er fullverdiforsikret.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ETABLERING AV BOLIG

Tilskudd til etablering kombineres i hovedsak sammen med startlån

Kravene for å få innvilget tilskudd til etablering følger de samme retningslinjer som for tildeling av startlån

Tilskudd gis ved etablering, ved reetablering etter institusjonsopphold eller ved annet dokumentert behov for å skifte bolig, kjøpe bolig eller foreta større tilpasninger av egen bolig. Tilskuddet gis etter streng behovsprøving der husstandens samlede situasjon og økonomi legges til grunn. Søkere som er varig økonomisk vanskeligstilt som følge av funksjonshemning, prioriteres.

Tilskudd til etablering avskrives over 20 år med 5 % pr. fullført år fra utbetalingsdatoen.

Retningslinjer for tilskudd til tilpasning av bolig

Tilskudd til tilpasning opphører i sin nåværende form fra 01.01.2018 og vil for 2018 være en del av kommunens statlige rammer/overføringer.

Kommunen gir tilbud om boligtilskudd etter husbankens retningslinjer. Tilskudd skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får nødvendig finansiering til å tilpasse sin bolig, samt øke tilgjengeligheten i boligmassen.

Tilskudd til tilpasning kan gis i kombinasjon med startlån.

Husbanken kan gi tilskudd til kommuner for videretildeling. Kommunen kan gi tilskudd til tilpassing av bolig til enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin, slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne. Tildeling fra kommunene gjøres etter en økonomisk behovsprøving og tilpassingen må være hensiktsmessig.

 • Boligtilskudd inntil 40.000 kr gis uten sikkerhet.
 • Boligtilskudd over 40.000 kr sikres med tinglyst pant i eiendommen/atkomstdokumentene. Tilskuddet skal ha prioritet etter lånefinansieringen på eiendommen. Tinglysingsgebyr trekkes fra tilskuddsbeløpet.

Tilskudd til tilpasning kan gis til enkeltpersoner/familier som eier eller leier bolig. Gjelder også kommunale leietakere. Det må foreligge en langsiktig leieavtale.

Som tilskuddsgrunnlag legges følgende kostnader til grunn:

 • Godkjente anleggskostnader ved oppføring/tilpasning av ny bolig
 • Godkjente utbedringskostnader ved utbedring/tilpasning av bolig
 • Innskudd/kjøpesum inkl. omkostninger og leilighetens fellesgjeld ved kjøp av leilighet i borettslag.

Boligtilskudd over 40.000 kr kan kreves tilbakebetalt eller omgjort til rente- og avdragspliktig lån hvis boligen overdras, disponeres av annen person/husstand eller tas i bruk til annet formål enn forutsatt. Tilskudd til tilpasning for enkeltpersoner avskrives over 10 år med 10 % pr. fullført år fra utbetalingsdatoen. Tilskudd inntil 40.000 kreves ikke tilbakebetalt.

INNFORDRING AV STARTLÅN

Kommunens startlån forvaltes av en kredittinstitusjon. Det er den gjeldene kredittinstitusjonen for Enebakk kommune som låntaker må forholde seg til ved eventuelt mislighold. Ved vedvarende mislighold vil kredittinstitusjonen ta kontakt med kommunen for å avgjøre om påkrav, det vil si oppsigelse av lånet med krav om full innfrielse, skal sendes til låntaker.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.vedlegg!!

 • Siste 2 års selvangivelse
 • Lønnslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
 • Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd og dokumentasjon på all gjeld
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital.
 • Avslag fra annen bank må være begunnet etter en reell søknad
 • Annet av betydning for din søknad

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.behandlingstid!!

Ved mangelfull søknad vil eventuell manglende dokumentasjon etterspøres. Dette vil forsinke saksbehandlingen av din søknad

Tjenesten oppdatert: 08.04.2018 20:19