Forhåndsstemme

Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 11. september 2017, kan forhåndsstemme enten i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

På servicetorget vil det være anledning til å forhåndsstemme ordinært fra torsdag 10.august til 8.september i servicetorgets åpningstid (08.00 - 15.30).

 

I tillegg vil det være langåpent for å forhåndsstemme disse dagene:

  • Onsdag 30. august fra kl. 15.30 – 19.00
  • Torsdag 31. august fra kl. 15.30 – 19.00
  • Torsdag 7. september fra kl. 15.30 – 19.00
  • Fredag 8. september fra kl. 15.30 – 19.00

Forhåndsstemme fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen

Velgere som er bosatt i utlandet, eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller stemmemottakere som er oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet.

Du finner mer informasjon om hvor og hvordan du stemmer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen på valg.no.

Ambulerende stemmegiving – stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

For å avgi stemme hjemme må du henvende deg til kommunen på tlf.: 64 99 20 00 eller postmottak@enebakk.kommune.no innen mandag 4. september.

Det kommer to valgmedarbeidere hjem til deg i løpet av uke 36. Før de kommer, vil de ta kontakt med deg per telefon for å avtale tidspunkt.

Har du flyttet?

Har du flyttet, og ønsker å stemme i din nye kommune, må du ha meldt flytting til folkeregisteret før 30. juni.

Du har stemmerett og er manntallsført i den kommunen du Folkeregisteret i per 30. juni 2017. Melder du flytting etter denne datoen, har du stemmerett i din gamle kommune. Mer informasjon finner du her.

Har du flyttet?

Har du flyttet, og ønsker å stemme i din nye kommune, må du ha meldt flytting til folkeregisteret før 30. juni.

Du har stemmerett og er manntallsført i den kommunen du Folkeregisteret i per 30. juni 2017. Melder du flytting etter denne datoen, har du stemmerett i din gamle kommune. Mer informasjon finner du her.

Legitimasjon

Ta med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Mer informasjon om dette finner du her.

Valgkretsene

Enebakk kommune deles i 3 valgkretser.

·         Flateby krets

·         Ytre Enebakk krets

·         Kirkebygden krets

Valglokalene og stemmested

Flateby krets – Flateby samfunnshus.
Ytre Enebakk krets – Mjærhallen
Kirkebygden krets - Herredshuset

Åpningstider: Søndag 10.09.2017 kl:13:00 - 18:00

                       Mandag: 11.09.2017 kl:09:00 - 21:00

På tilsendt valgkort finner du din krets og tilhørende stemmelokale.

Se valg.no for flere opplysninger om valget 2017.

Valgstyret

Valgstyret består av Formannskapets medlemmer og velges av kommunestyret. Valgstyret har det formelle ansvaret for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg og Stortingsvalg.

Myndighet etter valgloven:

Valgstyre ivaretar de oppgaver som valgloven tillegger valgstyret og som kommunestyret ikke må fatte vedtak i selv.

Sametingsvalget

I forhåndsstemmeperioden er det mulig å stemme til sametingsvalget i alle landets kommuner. Her er reglene helt like som for stortingsvalget. Dette betyr at en velger kan møte opp for tidligstemmegivning i perioden fra 1. juli til 9. august, mens det fra 10. august til 8. september er ordinær forhåndsstemmegivning.

Velgere som er bosatt i kommuner med færre enn 30 manntallsførte i Sametingets valgmanntall har kun anledning til å forhåndsstemme. Disse kommunene skal altså ikke avholde valgting på valgdagen.

Enebakk kommune har færre enn 30 manntallsførte i Sametingets valgmanntall.