Kommunen ønsker å bedre trafikksikkerheten og vinterdriften av kommunale veier. Vi inviterer derfor alle som har hekk, trær og vegetasjon til å ta et krafttak før sommeren.
Det er viktig at gående og syklende, særlig barn er trygge når de ferdes langs en gang- og sykkelvei. Dessverre er dårlig sikt ofte en medvirkende årsak til ulykker ved avkjøringer og i kryss.
Vegetasjon som er for nær veien kan hindre snølagring og greiner fra trær kan hindre maskinene å komme til hele veibanen.


Hva er frisiktsone?

Frisikt er krav til antall meter i en avkjøring eller i et kryss. Kravet til frisikten kan være bestemt i reguleringsplanen din, i avkjøringstillatelsen eller i veiloven.


Hva gjør kommunen for å bedre sikten?

Kommunen håper at du kan ta ansvar for din eiendom, og at det skal være enklere å kjenne til hva som kan gjøres etter at du har fått informasjon om hvilke regler som gjelder.
I noen områder hvor kommunen har fått melding om ulykker, vært på befaring eller fått henvendelser fra andre, vil det sendes et varsel om at hekken/treet må beskjæres. Alle har rett til å uttale seg i sin sak, før kommunen eventuelt setter en frist for tiltak.


Hvilke rettsregler gjelder?

Det er grunneier som plikter å overholde krav til frisikt som fremkommer av den kommunale avkjøringstillatelsen, reguleringsplanen for eiendommen, eller veilovens §43. Kommunenes rett til å kreve utbedring fremkommer av veilovens §31.


Hva kan du gjøre for å hjelpe?

Beskjær hekk og busker til 0,5 meter i frisiktsonen. Fjern greiner som henger lavere enn 3 meter over gang- og sykkelvei, og fjern greiner som henger lavere enn 4,7 meter over kommunal vei. Vegetasjon og andre mindre ting som postkassestativ og renovasjonsskur skal være plassert minimum 2 meter fra veikanten.

Ta gjerne kontakt med teknisk avdeling for mer informasjon.


Vennlig hilsen

Enebakk kommune
Avdeling for teknikk og samfunn.