Arbeidsgruppa for folkehelsen i Enebakk kommune inviterer nå enkeltindivider og frivillige lag og foreninger tilhørende i Enebakk, til å søke folkehelsemidler for 2021. Midlene skal uavkortet gå til å gjennomføre et folkehelsetiltak i kommunen.

Tildelingskriterier

Prosjektet skal: 

  • komme en stor andel av befolkningen til gode 
  • være basert på godt samarbeid 
  • være dokumentert og synliggjort 
  • ha hatt medvirkning fra Enebakks innbyggere  
  • bidra til å redusere sosial ulikhet 
  • bidra til hovedområdene i Kommunens folkehelseoversikt

Søknaden skal inneholde:

  • kort beskrivelse av tiltaket
  • hvilke av hovedområdene i kommunens folkehelseoversikt er tiltaket tenkt
  • søknadssum og enkelt budsjett for tiltaket.
  • Kort om aktiviteten foregående år (dersom slik info er tilgjengelig)

Søknadsfrist: 20.05.2021

Søknadskjema tilskudd folkehelsemidler (word)

Søknader sendes Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
eller på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no.
Søknadene merkes med «saknr 21/2129 tilskudd til folkehelsetiltak»

Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Saksbehandling og kontakt

Vedtakene fattes av arbeidsgruppa for folkehelsen og representanter fra Ungdomsrådet/ Eldrerådet.  

Rapportering: