Arbeidsgruppa for folkehelsen i Enebakk kommune inviterer nå enkeltindivider og frivillige lag og foreninger tilhørende i Enebakk, til å søke folkehelsemidler for 2022. Midlene skal uavkortet gå til å gjennomføre et folkehelsetiltak i kommunen.

Tildelingskriterier

Prosjektet skal: 

 • komme en stor andel av befolkningen til gode 
 • være basert på godt samarbeid 
 • være dokumentert og synliggjort 
 • ha hatt medvirkning fra Enebakks innbyggere  
 • bidra til å redusere sosial ulikhet 
 • bidra til hovedområdene i Kommunens folkehelseoversikt

Prioriteringer av tildelinger i 2022:

 • utjevne sosiale helseforskjeller
 • aktivitetsmangfold
 • aldersvennlig lokalsamfunn
 • nye prosjekter før videreføring av påbegynte
 • gjennomførbare i 2022
 • oppstart av prosjekter framfor tilskudd til løpende drift

Søknaden skal inneholde:

 • kort beskrivelse av tiltaket
 • hvilke av hovedområdene i kommunens folkehelseoversikt er tiltaket tenkt
 • søknadssum og enkelt budsjett for tiltaket.
 • Kort om aktiviteten foregående år (dersom slik info er tilgjengelig)

Søknadsfrist: 31.05.2022

Søknadskjema tilskudd folkehelsemidler (word)

Søknader sendes Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
eller på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no.
Søknadene merkes med «tilskudd til folkehelsetiltak»

Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Saksbehandling og kontakt

Vedtakene fattes av arbeidsgruppa for folkehelsen 

Rapportering:

Når arrangementet/tiltaket er gjennomført ber vi om at det sendes inn en kortfattet rapport med regnskap som bekrefter at tilskuddet er brukt i tråd med søknaden. Dersom tiltaket ikke kan gjennomføres i søknadsåret ta kontakt med arbeidsgruppa for folkehelsen for nærmere avtale.